Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
  
                
 
 
 
Skip Navigation Links
Despre proiect
Activități proiect
Parteneri proiect
Program formare
Program mentorat
Platforma DidaTEC
 
 
Skip Navigation Links
Documente
Galerie media
Galerie video
Calendar
 
 
 
 
Video Happy flow AUTOR
Video Happy flow TUTORE
Video Happy Flow MENTOR
VIDEO Happy flow
PARTICIPANT CLASĂ FORMARE
VIDEO ACCES CLASĂ VIRTUALĂ
 

 
 
 

Proiectul “Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti”, DidaTec, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, se încadrează în axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” şi domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”.

Bugetul total al proiectului în valoare de 19.490.543 lei, cu o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 19.100.732 lei, distribuită pe 36 de luni (1 Septembrie 2010 – 31 August 2013), este gestionat de cei trei parteneri ai proiectului: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, conform contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/60891.

Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor şi provocărilor existente atât în mediul economic, cât şi în cel universitar. La nivelul pieţei forţei de muncă este nevoie de specialişti în domeniul tehnic, ingineri bine pregătiţi şi care sa reuşească să îmbine cunoştinţele ştiinţifice cu utilizarea TIC ca mijloc de punere în practică a acestora. Astfel, este nevoie ca personalul didactic din învăţământul superior tehnic să beneficieze de o pregătire şi formare continuă în ceea ce priveşte utilizarea şi aplicarea TIC pentru a putea introduce rapid permanentele inovaţii caracteristice în procesul didactic. În acest sens, în cadrul DidaTec se doreşte ca prin oferirea unei pregătiri continue a personalului didactic în utilizarea TIC întrun proces interactiv de predare-învăţare să se sporească gradul de integrare şi penetrare a acestor tehnologii în pregătirea inginerească de bază, şi, indirect, să contribuie la o piaţă a forţei de muncă mai bine pregatită şi calificată superior. De asemenea, este încurajat schimbul de experienţă şi bune practici între generaţiile care activează în domeniu (mentorat), pentru a răspunde problemei lipsei de experienţă (şi modelelor de carieră) cu care se confruntă cadrele didactice debutante, la momentul tranziţiei din industrie în educaţie/universitate.

Valoarea adaugată a proiectului esta dată de noile abordări utilizate în organizarea şi respectiv implementarea actului de formare, cu referire directă la faptul că se doreşte o aprofundare a cunoştinţelor legate de tehnologiile informaţionale de tipul platforme educaţionale sau metode inovative de prezentare a materialului educaţional. Din punct de vedere organizatoric, este promovată o strategie de atragere a șapte alte universităţi cu profil ingineresc de prestigiu din ţară şi implementarea proiectului la nivelul consorţiului astfel creat. La nivelul fiecărui membru al consorţiului, va funcţiona un “centru de competenţă” pe tematica proiectului.

Abordarea multi-regională conferă următoarele avantaje:

Asigură masa critică de expertiză necesară dezvoltării de programe de formare iniţială şi continuă pentru personalul didactic/trainerii din domeniul tehnic.

Asigură suportul critic, oferit de experţi şi factori de decizie, necesar dezvoltării unitare de curriculum pentru programele de formare profesională de calitate, pe domeniul pregătirii personalului didactic/trainerilor din aria ştiintelor inginereşti.

Asigură o arie de acoperire critică necesară pentru validarea, promovarea şi impunerea standardelor de organizare şi calitate pentru ceea ce înseamnă pregătirea/formarea personalului didactic/trainerilor din domeniul tehnic pe baza utilizării TIC și a platformelor educaţionale on-line.

Valoarea adaugată a modalităţii de prezentare a materialului educaţional şi utilizării TIC rezidă în faptul că acestea:

1. promovează învăţământul bazat pe TIC pentru domeniul didactic tehnic, asigurând familiarizarea şi adoptarea noilor e-tehnologii în paralel cu etapa de formare, îmbunătăţind calitatea procesului de formare;
2. permite, prin intermediul Internetului, accesarea resurselor create din diverse medii (universitate, familial) fapt ce va contribui la organizarea procesului de formare sub forma unor orare flexibile/personalizate.


Importanţa unui program de mentorat dedicat debutanţilor în cariera didactică este dată de faptul că astfel se va realiza schimbul de experienţă şi integrarea la locul de muncă pentru o mai bună „absorbţie a lecţiilor învăţate” şi retenţie a personalului. În concluzie, implementarea proiectului va conduce la:

1. dobândirea de abilități şi deprinderi relevante în rândul cadrelor didactice universitare;
2. implementarea unei modalităţi inovatoare în ceea ce priveşte oferirea de formare profesională pentru personalul didactic universitar;
3. îmbunătăţirea/restructarea modului de predare (cursuri) din învăţământul univesitar tehnic.

 
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de educaţie şi formare din învăţământul universitar tehnic (ştiinţe inginereşti) prin realizarea unui program complet şi unitar (abordare naţională) de formare iniţială şi continuă a personalului didactic, axat pe integrarea tehnicilor interactive de predare-învăţare şi a TIC in rândul competenţelor, ca punct cheie pentru un „învăţământ relevant şi receptiv la nevoile specifice ale economiei”.

Programul va fi pilotat în vederea formării (continue) a personalului didactic existent şi respectiv pentru instruirea (formarea iniţială) de tineri specialişti/profesionişti în domeniul educaţiei inginereşti pentru asigurarea unui învăţământ tehnic superior de calitate, în concordanţă cu cerinţele mediului economic.

Astfel, sunt prevăzute următoarele obiective specifice: Consolidarea cooperării intra şi inter-universitare precum şi cu alţi actori interesaţi, în vederea dezvoltării unui sistem eficient de pregătire şi formare a personalului didactic universitar în domeniul ştiinţelor inginereşti (SI).

1. Elaborarea unui „Standard de calitate a pregătirii personalului didactic” şi a „Planurilor de dezvoltare personală” pentru personalul didactic universitar şi ţinând cont de specificul SI;
2. Dobândirea la nivel instituţional de competenţe, proceduri şi metodologii în ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi promovarea programelor de formare iniţială şi continuă şi, respectiv, perfecţionare obligatorie a personalului didactic întrun cadru unitar la nivel naţional/sectorial;
3. Formarea cadrelor didactice în vederea extinderii şi utilizării cu succes a tehnicilor de predare-învăţare având la baza suportul oferit de TIC şi de instrumentele integrate suport de management al activităţii educaţionale şi câştigarea de expertiză în conducerea de cursuri/training-uri pe platforme educaţionale de tip e-Learning pentru cursuri în domeniul tehnic (SI);
4. Creşterea gradului de dezvoltare profesională/personală a cadrelor didactice debutante prin implementarea unui program de mentorat;
5. Dezvoltarea capitalului uman implicat în activităţile didactice (predare efectivă, management) prin crearea unei platforme de cunoaştere şi comunicare (în mediul virtual) care să susţină acţiunile viitoare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

În concordanţă cu obiectivele POSDRU proiectul creşte calitatea şi relevanţa sistemului de educaţie şi formare profesională din instituţiile de învăţământ superior tehnic din România prin îmbunătăţirea pregătirii personalului didactic şi menţinerea la un nivel ridicat de calificare a resursei umane implicate (peste 850 de beneficiari direcţi). Caracterul deschis va permite transferul cunoştinţelor şi capacităţilor dobândite pentru restructurarea altor arii de interes (ştiinţe umaniste,etc.).

 
Grupul ţintă al proiectului este format din personal care activează atât în domeniul managementului şi asigurării calităţii procesului didactic din învăţământul superior, cât şi efectiv în procesul educaţional de profil tehnic/ştiinţe inginereşti.

Fiecare categorie este caracterizată de anumite nevoi specifice, a căror satisfacere contribuie la realizarea cu succes şi eficienţă a unui proces de pregătire şi formare (iniţială&continuă) a personalului didactic de calitate şi, respectiv, formarea în cadrul universităţilor de specialişti în domeniul tehnic la un nivel superior.

În cadrul universităţilor, membrii cu funcţii de conducere şi monitorizare, evaluare și control, împreună cu cei responsabili de dezvoltarea personalului didactic au nevoie de o cunoaştere detaliată şi formare în ceea ce priveşte modul de implementare în scheme/structuri flexibile de organizare a unor programe de pregătire profesională, astfel încât acestea să acopere întreaga perioadă de activitate a cadrului didactic (formare continuă) şi modul în care utilizarea şi integrarea TIC pe scară largă poate să faciliteze acest proces.

Din punct de vedere organizatoric, pregătirea personalului didactic trebuie să se facă continuu (actualizarea permanentă a cunoştinţelor și câştigarea de altele noi) şi sub formă flexibilă, care sa ofere un acces neîngrădit de timp/locaţie/modul la resursele puse la dispoziţie. Aceste deziderate pot fi atinse utilizând beneficiile noilor tehnici şi tehnologii TIC.

Sursele de informare utilizate pentru identificarea necesităților grupului țintă sunt formate din discuțiile cu reprezentații grupurilor, organizarea de panel-uri de discuții pe diverse teme şi din rapoartele şi analizele publicate la nivel naţional şi cuprinse în planurile regionale şi naţionale de intervenţie şi dezvoltare.

 

Search
 Link-uri utile
Fondurile Structurale și de Coeziune în România 
Alte programe cofinanțare
Fondul Social European în România 
Cofinanțarea proiectului
UTCN 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
UniTBv 
Universitatea Transilvania din Brașov
UPT 
Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
UBM 
Universitatea de Nord din Baia Mare
UTCB 
Universitatea Tehnică de Construcții București
UTI 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
UO 
Universitatea din Oradea
ULBS 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
USV 
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
UPM 
Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureș
 
 Ultimele anunțuri
Invitatie workshop “Integrarea tehnologiilor IT&C în procesul didactic universitar”Attachment 
10/15/2013 10:57 AM 
 
Prezentare program FORMARE etapa a2aAttachment 
3/12/2013 1:13 PM 
 
DidaTEC si EBEC 
11/16/2012 6:24 PM 
 
Rezultate program de mentoratAttachment 
3/1/2012 8:18 PM 
 
Rezultate program formareAttachment 
3/1/2012 8:13 PM 
 
Mai multe...
© 2010 DidaTec. All rights reserved.
 
Adresa: str. Constantin Daicoviciu, 15, RO - 400020 Cluj-Napoca, ROMANIA | Tel.: (+40) 264 - 202204 / 401309 | Fax: (+40) 264 - 596896 | E-mail: didatec@com.utcluj.ro | Web: www.didatec.utcluj.ro